CRichEditView::SetCharFormat

โมฆะ SetCharFormat (CHARFORMAT cf );

พารามิเตอร์

cf

CHARFORMATโครงสร้างที่ประกอบด้วยคุณลักษณะการจัดรูปแบบอักขระเริ่มต้นใหม่?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าอักขระการจัดรูปแบบของแอตทริบิวต์สำหรับข้อความใหม่ในวัตถุนี้CRichEditView มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะแอตทริบิวต์ที่ระบุ โดยสมาชิกdwMaskของcfด้วยฟังก์ชันนี้?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม EM_SETCHARFORMATข้อความ และ CHARFORMATโครงสร้างในเอกสารประกอบ Win32?

ภาพรวม CRichEditView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRichEditView::GetCharFormatSelection, CRichEditView::SetParaFormat(&N)

Index