CRichEditView::OnReplaceSel

เสมือนโมฆะ OnReplaceSel (LPCTSTR lpszFind, BOOL bNext, BOOL bCase, BOOL bWord, LPCTSTR lpszReplace );

พารามิเตอร์

lpszFind

ข้อความที่จะถูกแทน?

bNext

บ่งชี้ทิศทางของการค้นหา:จริงเสีย เท็จขึ้น?

bCase

บ่งชี้ว่า การค้นหาเล็ก?

bWord

บ่งชี้ว่า หาก การค้นหาต้องเลือกคำทั้งหมด หรือไม่?

lpszReplace

แทนข้อความ?

หมายเหตุ

เรียกตามกรอบเมื่อประมวลผลคำสั่งแทนที่จากกล่องโต้ตอบแทน เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแทนเกิดขึ้นครั้งหนึ่งของบางข้อความที่กำหนดให้กับสายอื่นอยู่ แทนที่ฟังก์ชันนี้เพื่อเปลี่ยนการค้นหา characterics สำหรับมุมมองนี้?

ภาพรวม CRichEditView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRichEditView::OnReplaceAll(&N)

Index