CRichEditView::m_nBulletIndent

หมายเหตุ

การเยื้องสำหรับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อในรายการ โดยค่าเริ่มต้น หน่วย 720 ซึ่งเป็น 1/2 นิ้ว?

ภาพรวม CRichEditView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index