CRichEditView::IsSelected

IsSelected BOOL เสมือน (const CObject * pDocItem ) const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้ามีเลือกวัตถุ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pDocItem

ชี้ไปยังวัตถุในมุมมอง?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อกำหนดว่าถ้ารายการ OLE ที่ระบุอยู่ในขณะนี้ได้ถูกเลือกในมุมมองนี้?

แทนที่ฟังก์ชันนี้ถ้าชั้นได้รับมุมมองของคุณมีวิธีการต่าง ๆ สำหรับการจัดการ OLE ที่เลือก?

ภาพรวม CRichEditView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRichEditView::GetSelectedItem, CRichEditView::GetInPlaceActiveItem(&N)

Index