CRichEditView::InsertItem

Hresult ใน InsertItem (CRichEditCntrItem * pItem );

ส่งกลับค่า

ค่าhresult ในการบ่งชี้ความสำเร็จของจุดแทรก?

พารามิเตอร์

pItem

ชี้ไปรายการถูกแทรก?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแทรกวัตถุCRichEditCntrItemในมุมมองการแก้ไขที่รวย?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมบนhresult ใน โครงสร้างของ COM รหัสข้อผิดพลาดในPlatform SDK?

ภาพรวม CRichEditView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRichEditView::InsertFileAsObject, CRichEditCntrItem(&N)

Index