CRichEditView::GetPageRect

CRect GetPageRect (const);

ส่งกลับค่า

ขอบเขตของที่ใช้ในการพิมพ์ หน้าวัดในMM_TWIPS?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อให้ได้ขนาดของหน้าจะใช้ในการพิมพ์ ค่านี้จะยึดตามขนาดกระดาษ?

ภาพรวม CRichEditView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRichEditView::GetMargins, CRichEditView::GetPrintWidth, CRichEditView::GetPrintRect, CRichEditView::GetPaperSize, CRichEditView::PrintPage(&N)

Index