CRichEditView::GetInPlaceActiveItem

(CRichEditCntrItem * GetInPlaceActiveItem) const;

ส่งกลับค่า

ชี้ไปเดียวCRichEditCntrItemวัตถุที่ใช้งานอยู่ในสถานใน rich นี้แก้ไขมุมมอง ค่า NULLถ้ามีสินค้า OLE ไม่อยู่ในสถานะใช้งานอยู่ในสถาน?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อรับสินค้า OLE ที่ถูกเรียกใช้ในสถานที่ในวัตถุนี้CRichEditView?

ภาพรวม CRichEditView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDocument::GetInPlaceActiveItem, CRichEditCntrItem, CRichEditView::GetSelectedItem(&N)

Index