CRichEditView::GetCharFormatSelection

CHARFORMATamp GetCharFormatSelection ()(&A);

ส่งกลับค่า

A CHARFORMATโครงสร้างที่ประกอบด้วยอักขระการจัดรูปแบบคุณลักษณะของสิ่งที่เลือกปัจจุบัน?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อรับอักขระการจัดรูปแบบคุณลักษณะของสิ่งที่เลือกปัจจุบัน?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ EM_GETCHARFORMATข้อความและ CHARFORMATโครงสร้างในเอกสารประกอบ Win32?

ภาพรวม CRichEditView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRichEditView::SetCharFormat, CRichEditView::GetParaFormatSelection, CRichEditCtrl::GetSelectionCharFormat(&N)

Index