CRichEditView::CRichEditView

CRichEditView ();

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการสร้างวัตถุCRichEditView?

ภาพรวม CRichEditView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRichEditDoc, CRichEditCtrl(&N)

Index