สมาชิกของคลาส CRichEditDoc

แอตทริบิวต์

GetStreamFormat บ่งชี้ว่า กระแสข้อมูลขาเข้าและขาออกควรรวมข้อมูลการจัดรูปแบบ?
GetView ดึงวัตถุCRichEditView asssociated?

ข้อมูลสมาชิก

m_bRTF บ่งชี้ว่า กระแส I/O ควรรวมการจัดรูปแบบ?

Overridables

CreateClientItem เรียกว่าการดำเนินการล้างข้อมูลของเอกสาร?

ภาพรวม CRichEditDoc |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index