CRichEditDoc::CreateClientItem

CreateClientItem CRichEditCntrItem * เสมือน (REOBJECT * preo = NULL) const = 0;

ส่งกลับค่า

ชี้ไปยังวัตถุCRichEditCntrItemใหม่ที่ถูกเพิ่มลงในเอกสารนี้?

พารามิเตอร์

preo

ชี้ไป โครงสร้างREOBJECTซึ่งอธิบายถึงสินค้าการ OLE CRichEditCntrItemวัตถุใหม่จะถูกสร้างขึ้นรอบรายการนี้ OLE ถ้าpreoไม่NULLสินค้าไคลเอนต์ใหม่จะว่าง?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ในการสร้างวัตถุที่CRichEditCntrItemและเพิ่มลงในเอกสารนี้ ฟังก์ชันนี้ทำการเตรียมใช้งาน OLE ใด ๆ?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ REOBJECTโครงสร้างในเอกสารประกอบ Win32?

ภาพรวม CRichEditDoc |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRichEditCntrItem::CRichEditCntrItem, COleDocument::AddItem(&N)

Index