CRichEditCtrl::SetWordCharFormat

BOOL SetWordCharFormat (CHARFORMATamp;cf );(&A)

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ อื่น ๆ 0?

พารามิเตอร์

cf

CHARFORMATโครงสร้างที่ประกอบด้วยแอตทริบิวต์สำหรับคำที่เลือกในขณะนี้การจัดรูปแบบอักขระใหม่?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าอักขระการจัดรูปแบบของแอตทริบิวต์สำหรับคำที่เลือกในปัจจุบันในวัตถุนี้CRichEditCtrl มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะแอตทริบิวต์ที่ระบุ โดยสมาชิกdwMaskของcfด้วยฟังก์ชันนี้?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม EM_SETCHARFORMATข้อความ และ CHARFORMATโครงสร้างในเอกสารประกอบ Win32?

ภาพรวม CRichEditCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRichEditCtrl::SetSelectionCharFormat(&N)

Index