CRichEditCtrl::GetIRichEditOle

(IRichEditOle * GetIRichEditOle) const;

ส่งกลับค่า

ชี้ไป IRichEditOleอินเทอร์เฟซที่สามารถใช้ในการเข้าถึงการทำงาน OLE ของวัตถุนี้CRichEditCtrl ค่า NULLถ้าไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟซ?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟซสำหรับIRichEditOleสำหรับวัตถุนี้CRichEditCtrl ใช้อินเทอร์เฟซนี้ในการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงาน OLE CRichEditCtrlวัตถุนี้?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม EM_GETOLEINTERFACEข้อความ และ IRichEditOleอินเทอร์เฟซในเอกสารประกอบ Win32?

ภาพรวม CRichEditCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRichEditCtrl::SetOLECallback(&N)

Index