CRichEditCtrl::GetEventMask

(ยาว GetEventMask) const;

ส่งกลับค่า

รูปแบบการเหตุการณ์สำหรับวัตถุนี้CRichEditCtrl?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อให้ได้รูปแบบการเหตุการณ์สำหรับวัตถุนี้CRichEditCtrl รูปแบบของเหตุการณ์การระบุของข้อความแจ้งเตือนที่ส่งวัตถุCRichEditCtrlในหน้าต่างหลักของ?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม EM_GETEVENTMASKในเอกสารประกอบ Win32?

ภาพรวม CRichEditCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRichEditCtrl::SetEventMask, CRichEditCtrl::CRichEditCtrl(&N)

Index