CRichEditCtrl::DisplayBand

BOOL DisplayBand (LPRECT pDisplayRect );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าการแสดงข้อความจัดรูปแบบสำเร็จ มิฉะนั้น 0?

พารามิเตอร์

pDisplayRect

ชี้ไปยังวัตถุRECTหรือCRectที่ระบุพื้นที่ของอุปกรณ์แสดงข้อความ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการแสดงส่วนของเนื้อหาของการแก้ไขที่รวยควบคุม (ข้อความและรายการ OLE), ก่อนหน้านี้เป็น การจัดรูปแบบโดยFormatRange Clipped ข้อความและรายการ OLE ไปยังพื้นที่ที่ระบุโดยการชี้pDisplayRect?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม EM_DISPLAYBANDในเอกสารประกอบ Win32?

ภาพรวม CRichEditCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRichEditCtrl::FormatRange(&N)

Index