CRgn::GetRegionData

Int GetRegionData ( LPRGNDATA lpRgnData, int nCount ) const

ส่งกลับค่า

ระบุชนิดของขอบเขตผลลัพธ์ สามารถเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้:

พารามิเตอร์

lpRgnData

จุดไปยังโครงสร้างข้อมูลRGNDATAที่ได้รับข้อมูล ถ้าพารามิเตอร์นี้เป็นค่า NULLค่าส่งกลับประกอบด้วยจำนวนไบต์ที่จำเป็นสำหรับเขตข้อมูล?

nCount

ระบุขนาด ไบต์ ของบัฟเฟอร์lpRgnData?

หมายเหตุ

กรอกข้อมูลบัฟเฟอร์ที่ระบุ มีข้อมูลที่อธิบายในขอบเขต ข้อมูลนี้รวมถึงขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ทำขึ้นในภูมิภาค ฟังก์ชันนี้จะใช้ร่วมกับฟังก์ชันCRgn::CreateFromData?

ภาพรวม CRgn |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRgn::CreateFromData(&N)

Index