CRgn::EqualRgn

BOOL EqualRgn ( CRgn * pRgn ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้ามีขอบเขตสองค่าเท่า 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pRgn

ระบุขอบเขต?

หมายเหตุ

กำหนดว่าในขอบเขตที่กำหนดให้เท่ากับภูมิภาคจัดเก็บในวัตถุCRgn?

ภาพรวม CRgn |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp ::EqualRgn(&N)

Index