CRgn::CopyRgn

int CopyRgn ( CRgn * pRgnSrc );

ส่งกลับค่า

ระบุชนิดของขอบเขตผลลัพธ์ สามารถเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้:

พารามิเตอร์

pRgnSrc

ระบุเป็นภูมิภาคที่มีอยู่?

หมายเหตุ

คัดลอกในขอบเขตที่กำหนดโดยpRgnSrcลงในวัตถุCRgn ขอบเขตใหม่แทนพื้นที่เดิม ถูกจัดเก็บในวัตถุCRgn ฟังก์ชันนี้เป็นกรณีพิเศษของฟังก์ชันสมาชิกCombineRgn?

ภาพรวม CRgn |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRgn::CombineRgn, :: CombineRgn(&N)

Index