CResourceException

วัตถุCResourceExceptionจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ Windows ไม่สามารถค้นหา หรือการจัดสรรทรัพยากรที่ร้องขอ ไม่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือจำเป็น หรือเป็นไปได้?

ดูบทความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้CResourceException, ข้อยกเว้นในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

#รวม lt;afxwin.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp คลาสพื้นฐาน| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index