CRectTracker::CRectTracker

CRectTracker ( );

CRectTracker ( LPCRECT lpSrcRect, UINT nStyle );

พารามิเตอร์

lpSrcRect

พิกัดของวัตถุสี่เหลี่ยมผืนผ้า?

nStyle

ระบุลักษณะของวัตถุCRectTracker ในลักษณะต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุน:

หมายเหตุ

สร้าง และเริ่มต้นวัตถุCRectTracker?

กำหนดค่าเริ่มต้นที่เริ่มต้นวัตถุCRectTrackerที่ มีค่าจากlpSrcRectและเริ่มต้นขนาดอื่นเป็นค่าเริ่มต้นของระบบ ถ้าวัตถุถูกสร้างขึ้น ด้วยไม่มีพารามิเตอร์ สมาชิกข้อมูลm_rectและm_nStyleถูกเตรียมใช้งาน?

ภาพรวม CRectTracker |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRect::CRect(&N)

Index