CRect::SetRectEmpty

โมฆะ SetRectEmpty ( );

หมายเหตุ

ทำให้CRectสี่เหลี่ยมที่ค่า null ด้วยการตั้งค่าพิกัดทั้งหมดให้เป็นศูนย์?

ภาพรวม CRect |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRect::CRect, CRect::SetRect, CRect::CopyRect, CRect::operator =, CRect::IsRectEmpty, CRect::IsRectNull, :: SetRectEmpty(&N)

Index