CRect::PtInRect

BOOL PtInRect ( ชี้ ชี้ ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าจุดอยู่ภายในCRect 0 อื่น?

พารามิเตอร์

จุด

ประกอบด้วยโครงสร้างจุดหรือวัตถุCPoint?

หมายเหตุ

กำหนดว่า จุดที่ระบุอยู่ภายในCRect จุดอยู่ในCRectถ้าจะอยู่ทางด้านซ้าย หรือด้านบน หรืออยู่ภายในทั้งสี่ด้าน จุดบนด้านขวาหรือด้านล่างอยู่นอกCRect?

หมายเหตุnbsp  สี่เหลี่ยมต้องได้ตามปกติ หรือฟังก์ชันนี้อาจล้มเหลว คุณสามารถเรียกใช้NormalizeRectการหาสี่เหลี่ยมก่อนการเรียกฟังก์ชันนี้(&N)?

ภาพรวม CRect |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRect::NormalizeRect, :: PtInRect(&N)

Index