CRect::EqualRect

BOOL EqualRect ( LPCRECT lpRect ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสองสี่เหลี่ยมมีด้านเดียวกันบน ด้านซ้าย ล่าง และ ค่าขวา 0 อื่น?

หมายเหตุnbsp  สี่เหลี่ยมทั้งสองต้องตามปกติ หรือฟังก์ชันนี้อาจล้มเหลว คุณสามารถเรียกใช้NormalizeRectการหาสี่เหลี่ยมก่อนการเรียกฟังก์ชันนี้(&N)?

พารามิเตอร์

lpRect

ชี้ไปโครงสร้างRECTหรือCRectวัตถุที่ประกอบด้วยพิกัดมุมบนซ้าย และ ขวาล่างของสี่เหลี่ยม?

ภาพรวม CRect |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRect::operator ==, CRect::operator ! =, CRect::NormalizeRect, :: EqualRect(&N)

Index