สมาชิกของคลาส CRecordView

ก่อสร้าง

CRecordView โครงสร้างวัตถุCRecordView?

แอตทริบิวต์

OnGetRecordset ส่งกลับตัวชี้ไปยังวัตถุของคลาสที่ได้รับมาจากCRecordset ClassWizard แทนฟังก์ชันนี้สำหรับคุณ และสร้างชุดระเบียนถ้าจำเป็น?
IsOnFirstRecord ส่งกลับค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ถ้าระเบียนปัจจุบันเป็นระเบียนแรกในชุดระเบียนเกี่ยวข้อง?
IsOnLastRecord ส่งกลับค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ถ้าระเบียนปัจจุบันเป็นระเบียนสุดท้ายในชุดระเบียนเกี่ยวข้อง?

การดำเนินการ

OnMove ถ้าระเบียนปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมปรับปรุงบนแหล่งข้อมูล นั้นย้ายไปยังระเบียนที่ระบุ (แรกถัดไป ก่อนหน้า หรือโรงแรม)?

ภาพรวม CRecordView |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index