CRecordset::m_hstmt

หมายเหตุ

ประกอบด้วยจับการ ODBC คำชี้แจงข้อมูล ชนิดHSTMTเกี่ยวข้องกับชุดระเบียน แต่ละแบบสอบถามไปยังแหล่งข้อมูล ODBC เกี่ยวข้องกับการHSTMT?

ข้อควรระวังnbsp  ไม่ต้องใช้m_hstmtก่อนเปิดถูกเรียก(&N)?

โดยปกติแล้วคุณไม่จำเป็นในการเข้าถึงHSTMTโดยตรง แต่คุณอาจจำเป็นสำหรับการดำเนินการโดยตรงของคำสั่ง SQL ฟังก์ชันExecuteSQLสมาชิกของคลาสCDatabaseแสดงตัวอย่างของการใช้m_hstmt?

ภาพรวม CRecordset |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDatabase::ExecuteSQL(&N)

Index