CRecordset::GetODBCFieldCount

(สั้น GetODBCFieldCount) const;

ส่งกลับค่า

จำนวนของเขตข้อมูลในชุดระเบียน?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกจำนวนรวมของเขตข้อมูลในวัตถุชุดระเบียนของคุณ?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างชุดระเบียน ให้ดูบทความ ชุดระเบียน: การสร้าง และการปิดชุดระเบียน (ODBC)ในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม CRecordset |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCRecordset::GetFieldValue(&N)

Index