CRecordset::CanTransact

BOOL CanTransact ( ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าชุดระเบียนให้ธุรกรรม 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อกำหนดว่า ชุดระเบียนให้ธุรกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความ ในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำของธุรกรรม (ODBC)?

ภาพรวม CRecordset |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDatabase::BeginTrans, CDatabase::CommitTrans, CDatabase::Rollback(&N)

Index