CRecordset::Cancel

โมฆะ ยกเลิก ( );

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกร้องขอว่า แหล่งข้อมูลที่ยกเลิกการดำเนินการแบบอะซิงโครนัสในระหว่างดำเนินการหรือกระบวนการจากเธรดที่สอง หมายเหตุว่า คลาสที่ MFC ODBC ไม่ใช้ประมวลผลแบบอะซิงโครนัส เมื่อต้องการทำการดำเนินการของ asychronous คุณต้องเรียกใช้ฟังก์ชัน ODBC API SQLSetConnectOptionโดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ "ดำเนินการฟังก์ชัน Asynchronously" ในODBC SDK Programmer Guide?

ภาพรวม CRecordset |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index