CReBarCtrl::SetToolTips

โมฆะ SetToolTips (CToolTipCtrl * pToolTip );

พารามิเตอร์

pToolTip

ตัวชี้ไปยังวัตถุCToolTipCtrl

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกสัมพันธ์ตัวควบคุมเคล็ดลับเครื่องมือกับตัวควบคุม rebar?

คุณต้องทำลายวัตถุCToolTipCtrlได้เมื่อคุณดำเนินการกับมัน?

ภาพรวม CReBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCReBarCtrl::GetToolTips(&N)

Index