CReBarCtrl::SetImageList

BOOL SetImageList (CImageList * pImageList );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

pImageList

ตัวชี้ไปยังวัตถุCImageListที่ประกอบด้วยรายการรูปภาพจะกำหนดตัวควบคุม rebar?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกให้กับรายการที่มีรูปภาพตัวควบคุม rebar?

ภาพรวม CReBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCReBarCtrl::GetImageList(&N)

Index