CReBarCtrl::SetBkColor

COLORREF SetBkColor (COLORREF clr );

ส่งกลับค่า

A COLORREFค่าที่ใช้แสดงแทนสีพื้นหลังเริ่มต้นก่อนหน้า?

พารามิเตอร์

clr

ค่าCOLORREFที่ใช้แสดงแทนสีพื้นหลังเริ่มต้นใหม่?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 RB_SETBKCOLORตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK ดูหัวข้อนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสีพื้นหลังเมื่อ และวิธีการตั้งค่าเริ่มต้น?

ภาพรวม CReBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCReBarCtrl::GetBkColor(&N)

Index