CReBarCtrl::GetToolTips

(CToolTipCtrl * GetToolTips) const;

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCToolTipCtrl?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 RB_GETTOOLTIPSตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

หมายเหตุว่า ใช้งาน MFC GetToolTipsส่งกลับเป็นตัวชี้การCToolTipCtrlมากกว่าการHWND?

ภาพรวม CReBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCReBarCtrl::SetToolTips(&N)

Index