CReBarCtrl::GetImageList

CImageList * GetImageList ();

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCImageList ส่งกลับค่าNULLถ้ารายการไม่มีรูปภาพถูกตั้งค่าสำหรับตัวควบคุม?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อให้ได้วัตถุCImageListเกี่ยวข้องกับตัวควบคุม rebar ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ขนาดและรูปแบบข้อมูลเก็บไว้ใน REBARINFOโครงสร้าง ตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CReBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCReBarCtrl::SetImageList(&N)

Index