CReBarCtrl::GetDropTarget

(IDropTarget * GetDropTarget) const;

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยัง IDropTargetอินเทอร์เฟซ?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 RB_GETDROPTARGETตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CReBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index