CReBarCtrl::GetBkColor

COLORREF GetBkColor นี้ const;

ส่งกลับค่า

ค่าCOLORREFที่แสดงสีพื้นหลังเริ่มต้นปัจจุบัน?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 RB_GETBKCOLORตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CReBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCReBarCtrl::SetBkColor(&N)

Index