สมาชิกของคลาส CPropExchange

การดำเนินการ

ExchangeFontProp แลกเปลี่ยนคุณสมบัติแบบอักษร?
ExchangeProp แลกเปลี่ยนคุณสมบัติทุกชนิดที่มีอยู่ภายใน?
ExchangeBlobProp แลกเปลี่ยนคุณสมบัติวัตถุขนาดใหญ่ของไบนารี (BLOB)?
ExchangePersistentProp แลกเปลี่ยนคุณสมบัติระหว่างตัวควบคุมและแฟ้ม?
ExchangeVersion การแลกเปลี่ยนหมายเลขรุ่นของตัวควบคุม OLE?
IsLoading บ่งชี้ว่า คุณสมบัติจะถูกโหลดลงในตัวควบคุม หรือบันทึกไว้จากนั้น?
GetVersion การดึงข้อมูลหมายเลขรุ่นของตัวควบคุม OLE?

ภาพรวม CPropExchange |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index