CPropertyPage::OnReset

เสมือนโมฆะ OnReset ();

หมายเหตุ

เป็นเรียกฟังก์ชันนี้สมาชิก โดยกรอบเมื่อผู้ใช้เลือกปุ่มยกเลิก เมื่อกรอบการเรียกฟังก์ชันนี้ การเปลี่ยนแปลงหน้าคุณสมบัติทั้งหมดที่สร้างขึ้น โดยผู้ใช้ก่อนหน้านี้ ให้เลือกปุ่มใช้ตอนนี้ จะถูกละทิ้ง และแผ่นคุณสมบัติจะโฟกัส?

แทนที่ฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อระบุการกระทำใดที่โปรแกรมใช้เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มยกเลิก?

เริ่มต้นใช้งานการOnResetไม่ได้เรื่อง?

ภาพรวม CPropertyPage |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPropertyPage::OnCancel, CPropertyPage::OnApply(&N)

Index