CPropertyPage::OnQueryCancel

เสมือน BOOL OnQueryCancel ();

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่า FALSEเพื่อป้องกันการยกเลิกการดำเนินการหรือ TRUE การอนุญาต?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกว่าตามกรอบเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มยกเลิก และก่อนที่จะยกเลิก การกระทำได้ดำเนินการสถาน?

แทนที่ฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อระบุการกระทำที่โปรแกรมใช้เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มยกเลิก?

ส่งกลับค่าการเริ่มต้นใช้งานการOnQueryCancelจริง?

ภาพรวม CPropertyPage |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index