CPropertyPage::CancelToClose

โมฆะ CancelToClose ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้หลังจากเปลี่ยนแปลงการกู้คืนไม่ได้ทำลงข้อมูลในหน้าของแผ่นคุณสมบัติโมดอล ฟังก์ชันนี้จะเปลี่ยนปุ่ม OK เพื่อปิด และปิดการใช้งานปุ่มยกเลิก นี้เปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนผู้ใช้ว่า การเปลี่ยนเป็นการถาวรและการปรับเปลี่ยนของคุณไม่สามารถยกเลิก?

สมาชิกฟังก์ชันCancelToCloseไม่ทำสิ่งใด ๆ ในแผ่นคุณสมบัติแบบไม่มีโหมด เนื่องจากแผ่นงานการสร้างคุณสมบัติไม่มีปุ่มยกเลิกตามค่าเริ่มต้น?

ภาพรวม CPropertyPage |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPropertyPage::OnKillActive, CPropertyPage::SetModified(&N)

Index