CProgressCtrl::SetStep

int SetStep ( int nStep );

ส่งกลับค่า

การเพิ่มขั้นตอนก่อนหน้านี้?

พารามิเตอร์

nStep

เพิ่มขั้นตอนใหม่?

หมายเหตุ

ระบุการเพิ่มขั้นตอนสำหรับตัวควบคุมแถบความคืบหน้า การเพิ่มขั้นตอนเป็นยอดที่มีการเรียกไปยังCProgressCtrl::StepItเพิ่มความคืบหน้าบาร์ของตำแหน่งปัจจุบัน?

การเพิ่มขั้นตอนเริ่มต้นคือ 10?

ภาพรวม CProgressCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCProgressCtrl::OffsetPos, CProgressCtrl::SetPos, CProgressCtrl::StepIt(&N)

Index