CProgressCtrl::SetPos

int SetPos ( int nPos );

ส่งกลับค่า

ตำแหน่งเดิมของตัวควบคุมแถบความคืบหน้า?

พารามิเตอร์

nPos

ตำแหน่งใหม่ของตัวควบคุมแถบความคืบหน้า?

หมายเหตุ

ความคืบหน้าตั้งค่าแถบตำแหน่งปัจจุบันของตัวควบคุมตามที่กำหนดโดยnPosและ redraws แถบเพื่อสะท้อนถึงตำแหน่งใหม่?

ตำแหน่งของตัวควบคุมแถบความคืบหน้าไม่ใช่สถานที่ทางกายภาพบนหน้าจอ แต่แทนที่จะ อยู่ระหว่างช่วงบน และล่างที่ระบุในSetRange?

ภาพรวม CProgressCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCProgressCtrl::OffsetPos, CProgressCtrl::SetRange, CProgressCtrl::StepIt(&N)

Index