CProgressCtrl::OffsetPos

int OffsetPos ( int nPos );

ส่งกลับค่า

ตำแหน่งเดิมของตัวควบคุมแถบความคืบหน้า?

พารามิเตอร์

nPos

จำนวนการเลื่อนตำแหน่ง?

หมายเหตุ

ขยับความคืบหน้าในแถบตำแหน่งปัจจุบันของตัวควบคุม โดยการเพิ่มที่ระบุโดยnPosและ redraws แถบเพื่อสะท้อนถึงตำแหน่งใหม่?

ภาพรวม CProgressCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCProgressCtrl::SetPos, CProgressCtrl::SetRange, CProgressCtrl::StepIt(&N)

Index