CPrintInfo::m_lpUserData

หมายเหตุ

ประกอบด้วยตัวชี้ไปยังโครงสร้างผู้ใช้สร้างการ คุณสามารถใช้ได้ในการจัดเก็บเฉพาะการพิมพ์ข้อมูลที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้ในคลาสมุมมองของคุณ สมาชิกm_lpUserDataเป็นตัวแปรที่สาธารณะชนิดLPVOID?

ภาพรวม CPrintInfo |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index