CPrintInfo::GetMinPage

UINT GetMinPage ( ) const;

ส่งกลับค่า

หมายเลขในหน้าแรกของเอกสาร?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ในการเรียกหมายเลขในหน้าแรกของเอกสาร ค่านี้จะถูกเก็บไว้ในCPrintDialogวัตถุการอ้างอิง โดยสมาชิกm_pPD?

ภาพรวม CPrintInfo |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPrintInfo::m_nCurPage, CPrintInfo::m_pPD, CPrintInfo::GetMaxPage, CPrintInfo::SetMaxPage, CPrintInfo::SetMinPage(&N)

Index