CPrintDialog::GetToPage

int GetToPage ( ) const

ส่งกลับค่า

สิ้นสุดหน้าจำนวนในช่วงของหน้าที่จะพิมพ์?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้หลังจากโทรDoModalเรียกสิ้นสุดหน้าจำนวนในช่วงของหน้าที่จะพิมพ์?

ภาพรวม CPrintDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPrintDialog::GetFromPage, CPrintDialog::PrintRange(&N)

Index