CPrintDialog::GetPortName

CString GetPortName ( ) const

ส่งกลับค่า

ชื่อของพอร์ตของเครื่องพิมพ์ที่เลือกในปัจจุบัน?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้หลังจากเรียกDoModalในการเรียกชื่อของพอร์ตของเครื่องพิมพ์ที่เลือกในปัจจุบัน?

ภาพรวม CPrintDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPrintDialog::GetDriverName, CPrintDialog::GetDeviceName(&N)

Index