CPrintDialog::GetDevMode

LPDEVMODE GetDevMode ( ) const

ส่งกลับค่า

โครงการสร้างข้อมูลDEVMODEซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมใช้งานอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ คุณต้องปลดล็อกหน่วยความจำที่ถ่าย โดยโครงสร้างนี้กับ Windows GlobalUnlockฟังก์ชัน ซึ่งอธิบายไว้ในPlatform SDK?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้หลังจากเรียกDoModalในการเรียกข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การพิมพ์?

ภาพรวม CPrintDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::GetDeviceCaps(&N)

Index