CPrintDialog::GetDeviceName

CString GetDeviceName ( ) const

ส่งกลับค่า

ชื่อของเครื่องพิมพ์ที่เลือกในปัจจุบัน?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้หลังจากเรียกDoModalในการเรียกชื่อของเครื่องพิมพ์ที่เลือกในปัจจุบัน?

ภาพรวม CPrintDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPrintDialog::GetDriverName, CPrintDialog::GetDevMode, CPrintDialog::GetPortName(&N)

Index