CPrintDialog::CreatePrinterDC

HDC CreatePrinterDC ( );

ส่งกลับค่า

จัดการกับบริบทอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่สร้างขึ้นใหม่?

หมายเหตุ

สร้างบริบทอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ (DC) จากโครงสร้างข้อมูล DEVMODEและDEVNAMES DC นี้จะถือว่าเป็นเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน DC และอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ได้รับเครื่องพิมพ์ DCs ต้องถูกลบ โดยผู้ใช้ ฟังก์ชันนี้สามารถเรียกได้ และ DC ผลลัพธ์ ใช้ ไม่เคยแสดงกล่องโต้ตอบการพิมพ์?

ภาพรวม CPrintDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPrintDialog::GetDevMode(&N)

Index