CPalette::GetNearestPaletteIndex

UINT GetNearestPaletteIndex ( COLORREF crColor ) const

ส่งกลับค่า

ดัชนีของรายการในชุดสีแบบตรรกะ รายการจะประกอบด้วยสีที่มากที่สุดเกือบตรงกับสีที่ระบุ?

พารามิเตอร์

crColor

ระบุสีให้ตรงกัน?

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าดัชนีของรายการในจานสีแบบลอจิคัลที่ตรงกับค่าของสีที่ระบุ?

ภาพรวม CPalette |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp :: GetNearestPaletteIndex(&N)

Index